[1]
N. W. Sunita, E. Mahendra, and E. Lesdyantari, “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK”, widyadari, vol. 20, no. 1, Apr. 2019.