Sunita, Ni Wayan, Eka Mahendra, and Eka Lesdyantari. 2019. “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK”. Widyadari 20 (1). https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/372.