Ni Putu Sudareny. 2023. “PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI PESERTA DIDIK KELAS XII IPA 2 SMA NEGERI 1 PEKUTATAN SEMESETER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022”. Widyadari 24 (1):1 - 9. https://doi.org/10.5281/zenodo.7812412.