I Nyoman Astawan, I Nyoman Sadwika, & I Dewa Putu Juwana. (2022). ASPEK MORALITAS DALAM KUMPULAN CERPEN SEMPRONG PUUN KARYA NI WAYAN ANTARI DKK DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Widyadari : Jurnal Pendidikan, 23(1), 1 - 12. https://doi.org/10.5281/zenodo.6390816